dimecres, 1 de juliol de 2015

BALLS FI DE CURS INFANTIL (2014-2015)

BALLS FI DE CURS PRIMÀRIA 2014-2015


dimecres, 15 d’abril de 2015

PROCÉS MATRICULACIÓ CURS 2015/16CALENDARI D’ADMISSIÓ ALUMNES INFANTIL I PRIMÀRIA.
·     PRESENTACIÓ  DE SOL·LICITUDS:  11/05/2015 FINS 21/05/2015

·      LLISTES PROVISIONALS ADMESOS: 08/06/2015

·      RECLAMACIONS 08/06/2015 FINS EL 10/06/2015

·      RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS 11/06/2015

·      LLISTES DEFINITIVES: 19/06/2014


MATRICULACIÓ  INFANTIL I PRIMÀRIA
22/06/2015 FINS 24/06/2015

MATRICULACIÓ ESO
29/06/2015 FINS 03/07/2015dimarts, 10 de juny de 2014

TIL

PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES PROJECTE INTEGRAT DE LLENGÜES 14-15

PTIL VOTACIÓ FAMÍLIES

El proper 11 de juny de 13:30 a 14:30 hores, es realitzarà al centre la votació per tal de fer una consulta no vinculant a les famílies sobre el Projecte de Tractament Integrat de Llengües.

En aquesta consulta hi poden votar, sempre que figurin en el cens de l'escola, tots els pares i mares que no es trobin suspesos de la pàtria potestat o els tutors legals dels alumnes.

És obligatori presentar DNI o el passaport.

dimecres, 26 de febrer de 2014

NADAL CURS 2013-14

NADALA DELS PARES

NADALA DELS MESTRES

NADALA INFANTIL

NADALA 6È

NADALA 5È
NADALA 4T

NADALA 3R

NADALA 2N

NADALA 1R

Festa fi de curs 1r


Ball final de curs 3r primària


dimecres, 19 de febrer de 2014

FESTA FINAL DE CURS 2013 6È


FESTA FINAL DE CURS 2013 5È


FESTA FINAL DE CURS 2013 4T


FESTA FINAL DE CURS 2013 2N


FESTA FINAL DE CURS 2013 P5


FESTA FINAL DE CURS 2013 P4


FESTA FINAL DE CURS 2013 P3


dijous, 30 de maig de 2013

TIL

TIL 1r ESBORRANYAquest projecte s’ha creat a partir de la publicació del decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears. Fins al moment, el tractament de les llengües al centre es duia a terme a través del Projecte Lingüístic de Centre (PL), però a partir d’ara, aquest projecte queda substituït pel Projecte de Tractament Integrat de Llengües (PTIL).

El PTIL tindrà com a objectiu fonamental contribuir a aconseguir que tot l'alumnat assoleixi, en acabar el període d'escolarització obligatòria, la competència lingüística en llengua catalana, castellana i, al menys, en llengua anglesa.
Aquest projecte va ser aprovat pel Consell Escolar del Centre en data 7 de juny ?? de 2013 i la seva aplicació es durà a terme a partir del curs 2013-14.


Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.
Instruccions del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats sobre              l’aplicació del Decret 15/2013, de 19 d’abril, per la qual es regula el tractament     integral de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

Criteris generals i actuacions generals i específiques per a les adequació del procés d'ensenyament de i en les llengües a la realitat socioeconòmica i cultural del centre.
Davant el projecte de tractament integrat de llengües que la Conselleria d’Educació vol implantar el proper curs 2013-14, el CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS vol expressar el convenciment que els projectes educatiu i lingüístic del nostre centre són la millor garantia per a una correcta formació, aprenentatge i convivència a l’escola. La llengua catalana, vehicular fins a dia d’avui al CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS, ha garantit la integració d’aquelles persones vingudes de fora i ha estat el nexe d’unió de realitats culturals diferents.
Pensam que l'escola ha d'assumir el paper que li pertoca en un context on la llengua pròpia del territori es troba en una situació clarament desfavorida, per tal de proporcionar a l'alumnat el marc adequat que equilibri l'ús minvat del català en l'àmbit social, mitjans de comunicació i fins i tot familiar. L'objectiu ha de ser el de garantir el ple domini, oral i escrit, de les dues llengües oficials a les nostres Illes, per part de l'alumnat. Avui l'escola és l'únic lloc on es poden assolir els coneixements que possibiliten en el futur l'ús social i professional de la nostra llengua.
Els projectes educatiu i lingüístic, aprovats en el seu dia pel consell escolar, han possibilitat un correcte aprenentatge del català i del castellà i s’han adaptat a la nova realitat social i cultural amb l’increment de les hores d’anglès a Educació Infantil en els cursos de 3 i 4 anys.
Com ja hem dit, l'objectiu ha de ser el de garantir el ple domini, oral i escrit, de les dues llengües oficials a les nostres Illes per part dels alumnes, la qual cosa queda demostrada, tant a les proves de l'IAQSE com pels resultats dels nostres alumnes a l'IES (adjuntam resultats del darrer any enviats per l'IES adscrit) on es pot comprovar que el nivell de castellà i català dels nostres alumnes és superior tant a nivell de l’IES , com de l’Illa i la Comunitat.
D'altra banda l’actitud dels pares davant la llengua catalana és molt positiva. El curs passat, quan els pares i mares varen tenir l'oportunitat d'elegir entre el català i el castellà com a llengua de primer ensenyament, de noranta-sis famílies d'Educació infantil i 1r cicle de Primària només dues famílies ho demanaren en castellà. Enguany se segueix la mateixa tendència, ja que només quatre famílies ho demanen en castellà.
Volem fer constar també, que l'escola compta amb una llarga tradició en l'ensenyament en llengua catalana. Des del primer moment, el projecte pedagògic va estar fonamentat en una formació arrelada a la història, a la llengua i a la cultura d'Eivissa.
L’any 1990 per decisió del Consell Escolar es va demanar un permís al govern Balears i al MEC per poder realitzar l’ensenyament de l’àrea de coneixement del medi en llengua catalana. Posteriorment i encara que durant el curs 1993-1994 no era obligatori  elaborar el projecte lingüístic a les escoles, el nostre centre va trobar necessari realitzar-ne un per tal de normalitzar el centre a nivell administratiu i de relació,  i disposar d’un document oficial on es regulés d’ús de la llengua catalana.
A partir del curs 1996-1997 el Consell Escolar va decidir seguir avançant en l’ús de la llengua catalana. Així totes les àrees, menys la llengua castellana i l’anglesa, es començaren a impartir en català  a infantil i 1r de primària i de manera gradual , a mesura que anaven pujant de nivell. D’aquesta manera els/les alumnes ja estaven preparats per seguir una classe en aquesta llengua. Al mateix temps que aquest grup d’educació  infantil pujava de nivell s’anava normalitzant lingüísticament el centre a nivell pedagògic.

Per altra banda, els bons resultats que els alumnes aconsegueixen, tant en les avaluacions  en el propi centre com a les proves IAQSE i  després a l’Institut, demostren el bon nivell aconseguit en les diverses llengües i matèries fins ara.
 També el nostre centre realitza el programa de reutilització de llibres des que la Conselleria D’Educació el va oferir el curs 2008-2009. Al Consell Escolar de 10-05-2013 la representant de l’APIMA va manifestar que  la majoria de les famílies volen seguir amb  la continuïtat del programa de reutilització ja que les circumstàncies econòmiques actuals no són favorables.  Per tant hem decidit triar matèries (per fer  en anglès i en castellà) que no necessitin llibres de text degut a la metodologia del nostre centre.
A la reunió mantinguda amb l’APIMA per fer les seves aportacions en aquest projecte, manifesten que:
-     Valoren com a molt positiu la iniciació a la llengua anglesa a partir del tres anys que es fa al centre seguint el nostre Projecte lingüístic aprovat el curs 2011/2012. I per tant estan a favor de mantenir-ho tal com recull el nostre TIL.
-      I si per decret s’ha d’implantar el TIL, valoren també com a positiu que es faci ja a tots els nivells.
És per tot això i atès l’apartat 1 de l’article 20 del decret del Govern, que el nostre centre elaborarà un projecte amb una distribució horària diferent de la que estableix el decret, tot respectant al màxim possible els projectes educatiu i lingüístic actuals, fruit del consens  de la Comunitat Educativa i d’una eficàcia demostrada.

4. Concreció de les àrees impartides en cada una de les llengües.


EDUCACIÓ INFANTIL

Llengua castellana

Llengua anglesa
Llengua catalana


- Racons
-Tallers

Iniciació en aquesta llengua a partir dels 3 anys.
La resta d’activitats o matèries.

EDUCACIÓ PRIMÀRIAPRIMER CICLE
SEGON CICLE
5è CURS
6è CURS
Llengua catalana

Català
4h
Català
3.5h
Català
3.5h
Català
3.5h
Llengua castellana

Castellà
4h
Castellà
3.5h
Castellà
3.5h
Castellà
3.5h
Llengua anglesa

Anglès
1.5h
Anglès
2h
Anglès
3h
Anglès
3h
Matemàtiques

Català
3.5h
Català
4h
Català
3.5h
Català
3.5h
Coneixement del Medi
Català
3h
Català
3.5h
Català
2h
Català
3.5h
Educació Artística (Música i plàstica)
Anglès
                2.5h
Anglès
2.5h
Anglès
2h
Anglès
2h
Educació Física

Castellà
2.5h
Castellà
2h
Castellà
2h
Castellà
2h
Educació per la Ciutadania


Català
1.5h